Úvodní výzkum: kulturní instituce

Open data kulturních institucí se dají rozdělit na dvě kategorie.

V prvním případě jako u všech institucí placených z veřejných peněz (tedy peněz daňových poplatníků), je vhodné, aby byly dobře veřejně přístupné informace o tom, jak je s těmito prostředky nakládáno. Tedy zveřejňovat formou otevřených dat výroční zprávy, platy (mzdy), faktury, dobropisy atd. Současně pak i uzavřené smlouvy apod. Otevřená data v tomto případě slouží jako nástroj boje proti korupci a zároveň nástroj pro tvorbu dobrého jména instituce.

Druhá kategorie je pak specifická pro daný typ instituce. Jedná se o katalogy obrazů, soch, uměleckých předmětů, historických artefaktů apod. u muzeí, galerií ale i např. státních úřadů apod. Dále pak např. návštěvnost jednotlivých představení (inscenací) u divadel, koncertních sálů apod. V tomto případě slouží otevřená data jako nástroj, který by mohl pomoci např. muzeím pořádat specializované výstavy. Bylo by možné jednoduše zjistit, které instituce mají v držení díla, které by bylo vhodné na danou výstavu zapůjčit. Naopak divadla by díky datům o návštěvnosti jednotlivých inscenací mohly lépe (z komerčního hlediska) vybírat, které dílo nastudují jako příští.

Jistý krok kupředu v dané oblasti alespoň pro první kategorii učinilo MKČR v rámci projektu Otevřená kultura. Bohužel projekt zdá se již nějakou dobu stojí a poskytovaná data nejsou dostatečná. Webový portál s grafickým znázorněním není hotov není a doména otevrenakultura.cz je nevyužívaná.

Ani po více jak dvou měsících jsme od MKČR nedostali odpověď na e-mail dotazující se na stav projektu Otevřená kultura.

Velkou inspiraci pro danou problematiku můžeme najít v UK viz web http://data.culturehack.org.uk/ kde lze zde najít katalogy uměleckých děl. Dále např. projekty jako Project Gutenberg využívající dobrovolníků k transkripci textů, k nimž již nejsou platná autorská práva.

Na žádné podobné projeky v ČR jsme nenarazili.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • pokud jsou financovány byť částečně z veřejných peněz tak:

  • finanční data - výroční zprávy, platy (mzdy) ..
  • faktury, dobropisy ...
  • uzavřené smlouvy
 • návšťevnost jednotlivých událostí

 • katalogy děl, autorů, umělců ….

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • MKČR
 • zájem by měl mít každý daňový poplatník
 • obce
 • kraje
 • samotné kulturní instituce

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Poznámky a komentáře

Mnoho inspirace v AJ: http://data.culturehack.org.uk/

comments powered by Disqus